نمایش محتوای وبی

انتقال اعتبار

انتقال اعتبار بين سيم کارت‌های رايتل
سرويس "انتقال اعتبار" به مشترکين اعتباری و ديتای رايتل امکان مي‌دهد که قسمتي از اعتبار خود را به ديگر مشترکين اعتباری و ديتای رايتل انتقال دهند. با استفاده از اين سرويس مي‌توانيد:

 • با استفاده از سيم کارت اعتباری يا ديتا به دوستتان (اعتباری يا ديتا) که اعتبارش در حال اتمام است، شارژ انتقال دهيد.
 • با انتقال اعتباری که زمان انقضای آن نزديک است، مهلت استفاده آن را تمديد کنيد. در اين حالت مهلت استفاده جديدی برای آن در نظر گرفته مي‌شود.

نکته:
سرويس انتقال اعتبار در حال حاضر فقط برای مشترکين اعتباری و ديتا ارائه شده است و به زودی برای مشترکين دایمی هم راه اندازی خواهد شد.

ويژگي ها

 • اعتبار منتقل شده بلافاصله قابل استفاده است.
 • با استفاده از اين سرويس مي‌توانيد موارد زير را انجام دهيد:
  • انتقال اعتبار به يک مشترک رايتلی
  • گزارش‌گيری از انتقال‌های صورت گرفته
  • گزارش‌گيری از اعتبار باقيمانده
  • غير فعال‌سازی سرويس

نحوه کارکرد

 • براي فعال‌سازی سرويس انتقال اعتبار براي اولين بار، ابتدا کد دستوري *133# را شماره‌گيري کرده و سپس کليد برقراري تماس را کليک نماييد. در اين مرحله سرويس شما فعال مي‌شود.
 • پس از فعال‌سازي، با اولين درخواست، از شما خواسته مي شود که رمز خود را تعيين کنيد. پس از انتخاب رمز مي‌توانيد از تمامي قابليت هاي سرويس "انتقال اعتبار" استفاده نماييد. در مورد رمز نکات زير قابل توجه است:
  • رمز انتخابي بايد 4 رقمي باشد. ارقامي که به طور کامل تکراري (مثل 1111) و متوالي (مثل 1234) باشند، قابل قبول نيستند.
  • در نگهداري رمز خود دقت داشته باشيد.
 • مهلت استفاده از اعتبار منتقل شده بر اساس جدول زير تغيير خواهد کرد.
  مبلغ منتقل شده مهلت استفاده
  کوچکتر يا مساوي با 20,000 ريال 90 روز
  بزرگتر از 20,000 ريال و کوچکتر يا مساوي 50,000 ريال 270 روز
  بزرگتر از 50,000 ريال و کوچکتر يا مساوي 100,000 ريال 540 روز
 • مهلت استفاده از اعتبار منتقل شده، برابر است با حداکثر کل مهلت هاي قابل استفاده از اعتبارهاي مختلف، براي مثال اگر گيرنده اعتباري قبل از دريافت انتقال جديد، اعتباري معادل 10,000 ريال با مهلت استفاده تا 10 روز آينده داشته باشد و اعتباري معادل 20,000 ريال به وي منتقل شود (با مهلت استفاده 90 روز طبق جدول فوق)، اعتبار نهايي وي 10,000+20,000 ريال با مهلت استفاده 90 روز (حداکثر بين 10 روز و 90 روز) خواهد شد.
 • محدوده اعتبار قابل انتقال توسط اين سرويس به شرح زير است:
  • اعتبار قابل انتقال در هر تراکنش: 10,000 تا 100,000ريال
  • حداکثر اعتبار قابل انتقال در روز: 1,000,000 ريال
  • مشترک پس از انتقال اعتبار (با احتساب هزينه انتقال اعتبار) بايد حداقل 5,000 ريال اعتبار باقيمانده داشته باشد. اين مبلغ از آن جهت که فرستنده بتواند قادر به برقراري تماس پس از انتقال اعتبار باشد درنظر گرفته شده است.

هزينه

هزينه انتقال اعتبار در هر تراکنش 500 ريال است که از اعتبار مشترک انتقال دهنده اعتبار کسر مي‌شود.