حمایت های مالی

فرم ارسال پیشنهاد همکاری

اطلاعات طرح یا رویداد

ارسال مستندات: (نامه و یا پروپوزال طرح) اندازه فایل ارسالی باید کمتر از ۲MB باشد

+ -
+

راهنما: نامه ارسالی می بایست از سوی شرکت مجری و یا مجموعه متولی صادر شده باشد.

اطلاعات درخواست کننده

اعتبارسنجی

*