اعتبار حساب شما به پايان رسيده است

مشترک گرامی،
مشاهده این صفحه به معنی رسیدن به سقف اعتبار دوره ای (سیم کارت دائمی) و یا پایان یافتن مبلغ شارژ سیم کارت (سیم کارت اعتباری یا دیتا) شما است.
برای پرداخت صورتحساب میان دوره (سیم کارت دائمی) یا خرید شارژ (سیم کارت اعتباری یا دیتا) به صفحه خدمات خرید و پرداخت مستقیم مراجعه نمایید.
مشاهده این صفحه و صفحات سامانه مدیریت حساب رایگان است.

You reached your credit limit

Dear Subscriber,
This is kindly to inform you that you have reached your credit limit (postpaid SIM) or your credit is over (Prepaid / Data SIM). In order to increase your credit or pay your hot-bill, Please click on Online Offer Subscription & Payment Services page.
Please note: Viewing the above mentioned pages is Free of Charge.