• طرح X10-X50
  • طرح بیست
  • رایتا
  • امتیاز وفاداری
  • طرح هفت
  • کدهای دستوری

ارائه دهنده خدمات نسل سوم و چهارم در ایران، دارای گسترده ترین پوشش شبکه نسل سوم، ارایه دهنده اینترنت همراه پرسرعت، طرح های تشویقی رایتل را در rightel.ir ببینید.

پایان اعتبار