اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات ارتباطی رایتل
نام و نام خانوادگی سمت
کمال الدین موسی زاده رئیس هیئت مدیره
یاسر رضاخواه مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
مهران کرامتی عضو هیئت مدیره
محمدرضا شهریاری عضو هیئت مدیره