اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات ارتباطی رایتل

 
محمدرضا شهریاری

رئیس هیئت مدیره

یاسر رضاخواه

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سيدمحمدرضا احمدي

عضو موظف هيات مديره - معاون زنجیره تامین و پشتیبانی

 
محمد صادق کریمی

عضو موظف هیئت مدیره