ارسال دستور از سیم‌کارت رایتل به 2020

عملیات شکل دستور
فعال‌سازی سرویس راینواز ON RBT
غیر فعال کردن سرویس راینواز OFF RBT
مشاهده وضعیت سرویس View RBT
راهنمایی Help RBT

ارسال دستور از سیم‌کارت رایتل به 2030

عملیات شکل دستور مثال
خرید آهنگ کد راینواز+فاصله+ON ON 60056
حذف آهنگ خریداری شده کد راینواز+فاصله+DEL DEL 60056
هدیه آهنگ شماره دریافت کننده هدیه+فاصله+کد راینواز+فاصله+GFT GFT 60056 9892*******
مشاهده آهنگ‌های پیشنهادی SUG SUG
راهنمایی R R

*دستورات به حروف کوچک و یا بزرگ حساس نمی باشد.
*کلیه دستورات از چپ به راست می باشد.
*درصورت غیر فعال‌سازی سرویس راینواز تمام آهنگ های خریداری شده حذف می‌شود.