گفتگو با کارشناسان
مشاهده اطلاعات دستگاه IMEI

مشاهده اطلاعات دستگاه IMEI

*

مشترک گرامی IMEI دستگاه خود را می توانید از روش های زیر دریافت نمایید:

ارسال کد دستوری #06#*

برروی جعبه دستگاه مورد نظر

در صورت امکان باز شدن باتری، زیر باتری دستگاه

رای دستگاه های مختلف از طریق مسیر منوی تنظیمات/ درباره دستگاه