گفتگو با کارشناسان
تعرفه‌ خدمات

تعرفه های خدمات

تعرفه مصرف آزاد (خارج از بسته) خدمات پایه‌ سیم‌کارت‌های رایتل به ترتیب مندرج در جدول زیر محاسبه می‌شود:

سیم‌کارت دایمی

سیم‌کارت اعتباری

اینترنت 

70,000 ریال / گیگابایت

اینترنت 

70,000 ریال / گیگابایت

مکالمه درون‌شبکه 333 ریال/ دقیقه

مکالمه درون‌شبکه 333 ریال/ دقیقه

مکالمه برون شبکه 555 ریال/ دقیقه

مکالمه برون شبکه 888 ریال/ دقیقه

پیامک انگلیسی 220 ریال/ پیامک

پیامک انگلیسی 262 ریال/ پیامک

پیامک فارسی 88 ریال/ پیامک

پیامک فارسی 105 ریال/ پیامک

سیم‌کارت دایمی

سیم‌کارت اعتباری

اینترنت 

70,000 ریال / گیگابایت

اینترنت 

70,000 ریال / گیگابایت

مکالمه درون‌شبکه 333 ریال/ دقیقه

مکالمه درون‌شبکه 333 ریال/ دقیقه

مکالمه برون شبکه 555 ریال/ دقیقه

مکالمه برون شبکه 888 ریال/ دقیقه

پیامک انگلیسی 220 ریال/ پیامک

پیامک انگلیسی 262 ریال/ پیامک

پیامک فارسی 88 ریال/ پیامک

پیامک فارسی 105 ریال/ پیامک

روش‌های خرید سیم‌کارت

خرید سیم کارت دائمی و اعتباری

مراجعه به بخش ثبت‌نام و خرید سیم‌کارت

مراجعه حضوری به فروشگاه‌های رایتل

نکات