بسته‌های پیامکی

برای صرفه‌جویی در هزینه ارسال پیامک، بسته‌های پیامکی به شرح جدول زیر عرضه می‌شوند.

سیم‌کارت اعتباری
نام بسته مهلت استفاده (روز) قیمت (ریال) کد دستوری
100 پیامک فارسی 30 9,000 *142*2000#
100 پیامک انگلیسی 30 20,000 *142*2001#
200 پیامک فارسی-انگلیسی 30 27,000 *142*2003#
500 پیامک فارسی 30 44,000 *142*2004#
500 پیامک فارسی-انگلیسی 30 65,000 *142*2005#
500 پیامک انگلیسی 30 88,000 *142*2006#
سیم‌کارت دایمی
نام بسته مهلت استفاده (روز) قیمت (ریال) کد دستوری
100 پیامک فارسی 30 8,500 *142*2000#
100 پیامک انگلیسی 30 15,000 *142*2001#
200 پیامک ترکیبی فارسی و انگلیسی 30 23,000 *142*2003#
500 پیامک فارسی 30 40,000 *142*2004#
500 پیامک انگلیسی 30 68,000 *142*2006#
500 پیامک ترکیبی فارسی و انگلیسی 30 55,000 *142*2005#
سیم‌کارت دیتا
نام بسته مهلت استفاده (روز) قیمت (ریال) سامانه پیامکی 2020
100 پیامک فارسی 30 8,000 13110 on
100 پیامک انگلیسی 30 20,000 13111 on
200 پیامک فارسی - انگلیسی 60 27,000 on 13112
500 پیامک فارسی 60 50,000 on 97132083
500 پیامک انگلیسی 60 88,000 on 13114
500 پیامک فارسی - انگلیسی 60 65,000 on 13281

* روش‌های خرید و فعالسازی در زیر درج شده است

سایر روش‌های خرید و فعالسازی