رومینگ ملی

رومینگ ملی چیست؟
آیا نیاز به انجام تنظیمات خاصی جهت فعال‌سازی/ غیرفعال‌سازی این سرویس می باشد؟
آیا در حالت رومینگ می توان از طرح ها و بسته های رایتل استفاده نمود؟
آیا استفاده از سرویس رومینگ ملی برای مشترکین رایتل هزینه بردار است؟
آیا امکان استفاده از خدمات رایتل برای مشترکین اپراتورهای میزبان وجود دارد؟
آیا می توان از کلیه خدمات پایه و ارزش افزوده اپراتورهای میزبان استفاده کرد؟